Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief Veilig Thuis Kennemerland (VTK). U zult deze vanaf nu elk kwartaal ontvangen. Doel: u meenemen in de regionale en landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op Veilig Thuis en op de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook vindt u in de nieuwsbrief onze contactgegevens.

In deze editie

 • landelijke wachtlijstproblematiek en onze aanpak
 • samenwerking met het lokale veld
 • aangescherpte meldcode en de nieuwe radarfunctie
 • het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’
 • onze plannen voor ketenreflectiegesprekken
 • de contactgegevens van ons managementteam

Heeft u vragen naar aanleiding van de inhoud? Neem dan gerust contact met ons op. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten? Laat het ons weten, dan nemen we dat mee in de volgende nieuwsbrief.

Wachtlijstproblematiek

Recent was er landelijk aandacht voor de wachtlijstproblematiek bij Veilig Thuis-organisaties. Ook VTK had hiermee te maken. Inmiddels wordt via een plan van aanpak gewerkt aan verbetering van de situatie. 

Landelijk beeld

Trouw publiceerde op 2 februari een artikel over Veilig Thuis. Naast algemene aandacht voor het werk van Veilig Thuis, onder andere via een interview met de voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, is ook ingegaan op de naleving van de wettelijke termijnen bij triage en onderzoeken. De cijfers over de naleving hiervan laten een beeld zien dat we als Veilig Thuis-organisaties niet willen. De Veilig Thuis-organisaties zijn – ook in nauwe samenwerking met partners en opdrachtgevers (de gemeenten) in de regio’s – hard bezig om te zorgen dat de meldingen binnen de wettelijke termijnen verwerkt worden. Dat wil zeggen: de triage/veiligheidsbeoordeling binnen vijf dagen en afronden van onderzoeken binnen tien weken. Het laatste kwartaal van 2018 investeerden de Veilig Thuis-organisaties in het inwerken van nieuwe medewerkers en het trainen voor de nieuwe werkwijze. Sommige regio’s kregen te maken met een stijging van het aantal meldingen. De komende maanden zullen een ander beeld laten zien. Wellicht ten overvloede: bij acute onveiligheid/crisis handelen we. Dat staat los van het niet behalen van de wettelijke termijnen.

Binnen Veilig Thuis Kennemerland

VTK kampt met dezelfde knelpunten. Voor onze organisatie kwam het volgende beeld naar voren:

 • % triage dat binnen de wettelijke termijn van vijf dagen is afgerond: VTK scoort minder dan 60% (en scoort daarbij laag)
 • % onderzoeken dat binnen de termijn van tien weken is afgerond: VTK scoort tussen de 50-80% (en scoort daarbij gemiddeld)

Lees hier de artikelen in Trouw

Plan van aanpak wachtlijsten

Ons plan van aanpak wachtlijstenomvat acties om het personeelsbestand (weer) op orde te krijgen, het ziekteverzuim aan te pakken, ervaren medewerkers vast te houden, te werken aan een betere en snellere overdracht naar het lokale veld en om processen te versnellen. We zijn hiermee, met onze ketenpartners en gemeenten, al aan de slag gegaan.

 Samenwerking met lokale veld efficiënter

Om optimaal aan te sluiten bij de decentralisaties heeft VTK de interne organisatie aangepast. Dit maakt sneller contact mogelijk, waardoor we met elkaar kunnen werken aan een zo snel mogelijke interventie.

We werken in de volgende regio’s: regio Haarlem (incl. Bloemendaal), regio IJmond, regio Haarlemmermeer en gemeente Heemstede. We zullen de ketenpartners uit deze regio’s zo snel mogelijk laten weten wie hun contactpersoon is.

Uitgangspunt in de decentralisaties van 2015 was de ondersteuning aan burgers zo dichtbij als kan en zo laagdrempelig als effectief is te organiseren. Voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling is dat niet anders. De inhoud van een melding die gedaan wordt door politie, burgers of ketenpartners bepaalt uiteraard op welk niveau (voorliggend veld, VT, gespecialiseerde ketenpartner) de melding moet worden opgepakt. De triage bij Veilig Thuis bepaalt dat niveau, waarbij alle aanwezige informatie wordt meegenomen en gewogen. Als afgeschaald moet worden, omdat de interventie het beste door voorliggend veld gedaan kan worden (of de betrokkene een aanbod voorgeschoteld krijgt voor hulp), doen we dat in samenwerking met de partners binnen de lokale infrastructuur. Een efficiënte werkwijze is dan het werken in regio’s.

Veilig Thuis-politiemelding: een grote stap voorwaarts

Vorig jaar is de Nationale Politie overgestapt op het eenduidig melden van zaken, en wel via de zogenoemde Veilig Thuis-politiemelding. In deze melding voegt de politie de bij haar bekende informatie al zoveel mogelijk toe, zodat Veilig Thuis snel kan triëren. Een grote stap voorwaarts in het samen optrekken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De verbetermogelijkheden die zowel politie als VTK hierbinnen nog zien, worden nu opgepakt.

Meldcode en radarfunctie: hoe werkt het?

Met ingang van 2019 is de nieuwe meldcode van kracht en zijn Veilig Thuis-organisaties belast met de radarfunctie. Deze ontwikkelingen hebben impact op het primair proces van Veilig Thuis Kennemerland.

Meldcode

De verwachting is dat de aanscherping van de Meldcode leidt tot een toename van het aantal adviesvragen en misschien ook van het aantal meldingen aan Veilig Thuis. Wat is er veranderd? Op landelijk niveau zijn twee maatregelen afgesproken die van invloed zijn op rol en samenwerking van Veilig Thuis in de keten én op de formatie en werkwijze van Veilig Thuis zelf. In 2018 hebben beroepsgroepen en sectoren die onder de werking van de Meldcode vallen een eigen afwegingskader opgesteld. Daarin is vastgelegd bij welke mate van ernst professionals verplicht zijn signalen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis. Doel is dat meer (ernstige) casuïstiek bij Veilig Thuis wordt gemeld.

Radarfunctie

Per 1 januari is 2019 Veilig Thuis ook belast met de radarfunctie. De radarfunctie omvat de mogelijkheid voor Veilig Thuis om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te kunnen combineren met informatie van andere Veilig Thuis-organisaties en met informatie van de vrouwenopvang, de reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming. Dit laatste is nog niet in systemen gekoppeld. Veilig Thuis zal deze mogelijkheid ook bij adviesvragen (stap 2 Meldcode) krijgen.

Onderdeel van de radarfunctie is ook dat Veilig Thuis zicht op veiligheid houdt door het monitoren van casuïstiek, waarbij verwacht wordt dat deze monitoring intensiever zal zijn dan op dit moment het geval is. Dit heeft een structureel karakter. Het vergt aanpassingen in onze werkprocessen en leidt tot nieuwe functionele eisen aan de huidige informatiesystemen. Verder verwachten we de behoefte om de inzet van Veilig Thuis voor monitoring van casussen en regie op veiligheid te versterken.

Zaterdagochtend: bij de ICD komt een melding binnen …

Bij de Integrale Crisisdienst (ICD) komt zaterdagochtend een melding binnen van de SEH. Een arts heeft zojuist Josje gezien, een meisje van twee met onverklaarbaar letsel: een blauwe plek op het gezicht, lijkend op een handafdruk. De vader van Josje vertelt de arts dat hij en zijn vrouw uit elkaar zijn en dat zijn ex een nieuwe vriend zou hebben. Ook vertelt hij dat hij in de afgelopen weken vaker onverklaarbaar letsel heeft gezien bij Josje.

Uit het TopTeen-onderzoek van de SEH-arts blijkt inderdaad dat Josje ook andere blauwe plekken heeft. Vader en moeder staan op gespannen voet met elkaar en kunnen niet praten zonder ruzie. De SEH-arts doet een melding doen bij de ICD en geeft aan dat ze zich zorgen maakt over de acute veiligheid van het Josje.

De ICD pakt de melding direct op en nodigt de ouders nog dezelfde middag uit op het MDCK. De moeder is erg geschrokken, ook zij kan de blauwe plekken niet verklaren. Beide ouders willen dat situatie grondig wordt uitgezocht. De ICD maakt met hen een veiligheidsplan voor de komende dagen en bespreekt dat ze deze zaak vanuit het MDCK willen oppakken. Dat garandeert dat er een verscheidenheid aan expertise gebruikt kan worden: Veilig Thuis (onder wie een vertrouwensarts en een gedragsdeskundige), CJG, KJTC en politie. Samen met de ouders maken zij het vervolgplan. De ouders ervaren dit als prettig, ook omdat ze hierdoor niet steeds opnieuw hun verhaal hoeven te doen.

Maandagochtend bespreekt het MDCK de casus direct en maakt daarna met de ouders een vervolgplan. Daarin wordt afgesproken dat Josje en haar broertje op een neutrale plek in het eigen netwerk verblijven, totdat een en ander goed is uitgezocht.

Voor kinderen en ouders volgt een periode, waarin een groot aantal professionals zich met hen bemoeit. De ouders ervaren het als moeilijk en intensief, maar zijn heel opgelucht dat alles vanuit het MDCK wordt opgepakt. De verschillende instanties/hulpverleners buigen zich over het eigen deel van de zorg en ondersteuning en in het MDCK komt alles samen.

Deze casus laat zien dat als hulpverleners de handen ineenslaan en disciplines op casusniveau samenwerken het geheel meer is dan de som der delen.

Gebruik de Verwijsindex!

We vragen van onze partners om maximaal gebruik te maken van de Verwijsindex. Nog nietiedereen doet dat consequent en dat is jammer. Gebruik van de index komt de hulp ten goede en is efficiënt. Als we weten wie er betrokken zijn bij een bepaald gezin kunnen we gericht contact opnemen met betrokken hulpverleners. Dat bespaart telefoontjes én we kunnen nog zorgvuldiger omgaan met privacygevoelige informatie. Hoe completer het beeld van de betrokken hulpverleners, hoe optimaler de hulp uiteindelijk zal zijn.

Gebruik van de verwijsindex heeft drie voordelen:

 1. Door de Verwijsindex te gebruiken kunnen we snel vinden welke professional betrokken is bij een cliënt. Zelfs als we denken alle hulpverleners in beeld te hebben, blijken er toch vaak nog nieuwe betrokkenen naar boven te komen, zo is onze ervaring. Dit geldt voor het verleden, maar gaat voor actuele, nieuwe informatie over wie op dit moment betrokken is.
 2. Vroegtijdige afstemming en intensievere samenwerking met anderen helpt om een goed totaalbeeld te vormen van een bepaalde (gezins)situatie. Bovendien kan er dan gewerkt worden aan één plan en is er sprake van gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 3. Het gevolg van actief vullen en raadplegen van de Verwijsindex is regio-overschrijdende zichtbaarheid. Daardoor blijven gezinnen, die voorheen door allerlei omstandigheden van de radar verdwenen, in beeld. Daarnaast zorgen verschillende invalshoeken en zienswijzen voor de best mogelijke hulp op dat moment.

‘Geweld hoort nergens thuis’: synergie in de aanpak  

Het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ initieert, verbindt en coördineert landelijke, regionale en lokale initiatieven en brengt synergie aan in de aanpak om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Om de plannen te kunnen uitvoeren komt er per regio een aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Een landelijk kernteam helpt de ambities uit het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ te vertalen naar de regio en in de betrokken sectoren en organisaties.

Voor meer informatie zie de landelijke site ‘geweld hoort nergens thuis’

 Het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ kent drie overkoepelende actielijnen:

1) Eerder en beter in beeld

Door het geweld eerder en beter in beeld te hebben, kan de duur van het geweld worden verkort en kan erger worden voorkomen. Door het geweld beter in beeld te hebben kunnen slachtoffer en diens omgeving het beste worden geholpen. Er wordt een publiekscampagne gestart om omstanders van huiselijk bewust te maken en in actie te laten komen. Hierbij worden ook ervaringsdeskundigen betrokken. Ook worden zorgprofessionals en leerkrachten getraind in het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; zij hebben namelijk een belangrijke signalerende functie.

Veilig Thuis werkt nauw samen met het OM en politie om snel te interveniëren in situaties van acute onveiligheid. Hierbij wordt de rol en positie van Veilig Thuis versterkt.

2) Stoppen en duurzaam oplossen

Geweld moet zo snel mogelijk worden gestopt. Samenwerkende hulpverleners bieden samenhangende hulp, gericht op duurzaam herstel van veiligheid. Plegers worden strenger aangepakt. Het hele gezinssysteem wordt betrokken bij het herstel van de veiligheid. Hierbij wordt ook het sociale netwerk betrokken. Steun of hulp wordt georganiseerd die bijdraagt aan herstel en veerkracht. Waar nodig gebeurt dit in samenwerking met de veiligheidsketen.

 3)Aandacht voor specifieke groepen

Voor een aantal specifieke doelgroepen met specifieke problematiek is extra aandacht nodig. Deze doelgroep omvat slachtoffers van seksueel geweld, loverboys, eergerelateerd geweld/schadelijke traditionele praktijken, complexe scheidingen en slachtoffers van ouderenmishandeling.

Ketenreflectiegesprek

VTK zal de komende periode met haar ketenpartners reflectiegesprekken houden en daar lering uit trekken voor zover dat binnen haar eigen invloedssfeer ligt. Samen met de partners zal VTK de overige punten agenderen bij gemeenten. De aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling is per definitie een ketenverantwoordelijkheid. Alle partners hebben elkaar nodig om tot een passende aanpak (‘zo licht als kan, zo zwaar als nodig, zo snel als wenselijk’) voor een gezin te komen. De aansluiting op elkaar is daarin cruciaal. Ook al strookt het soms niet met de eigen taakopvattingen en/of organisatiegrenzen, we zullen steeds vanuit het belang van het gezin en met de gewenste snelheid van handelen afspraken met elkaar moeten maken.

Contact met ons

Managementteam

U kunt het de leden van ons managementteam altijd bellen, bijvoorbeeld als organisaties of medewerkers er samen niet uitkomen en escalatie nodig is. Hieronder vindt u onze contactgegevens:

 • Wianne Brandt, directeur-bestuurder (a.i.): voor algemene vragen. E-mail: wbrandt@veiligthuis-ken.nl
 • Yna Pothoven, plv. directeur-bestuurder/manager: voor algemene vragen. E-mail: ypothoven@veiligthuis-ken.nl
 • Marlies van Eijkern, manager regioteams: voor vragen inzake uitvoering binnen de regio’s. E-mail: mvaneijkern@veiligthuis-ken.nl
 • Anja de Geus, manager ICD: voor vragen over de ICD en MCDK. E-mail: adegeus@veiligthuis-ken.nl

U kunt ons ook bereiken via het algemene nummer 088 800 62 00 en/of via e-mailinfo@veiligthuis-ken.nl

Contactpersonen

Heeft u een vraag over een specifieke casus? Neem dan contact op te nemen met de betreffende casusmanager. Heeft u andere vragen of komt u er niet uit, neem dan per mail contact op met:

 1. Pedagogen/psychologen/sociaal werkers – Anja de Geus
 2. Onderwijs – Anja de Geus
 3. Kinderopvang – Marlies van Eijkern
 4. Paramedici – Marlies van Eijkern
 5. Artsen – Yna Pothoven
 6. Verpleegkundigen/verzorgenden – Yna Pothoven
 7. Verloskundigen – Yna Pothoven
 8. Justitiecluster (HALT, COA, DJI, Reclassering) – Wianne Brandt